Právo na odstúpenie

6. Právo na odstúpenie

6.1 Ak ste podnikateľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebitelia, t. j. fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej zárobkovej činnosti, majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich podmienok:
Politika odstúpenia od zmluvy

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani jej obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaslať

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Łódź Poľsko
Email: info@e-altamira.sk

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak, v žiadnom prípade vám nebudú účtované žiadne poplatky z dôvodu tohto vrátenia. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na otestovanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená.

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv o dodaní zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená.

hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy od home.pl