Právo na Odstúpenie

Právo na Odstúpenie

1. Ak ste podnikateľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebitelia, t. j. fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej zárobkovej činnosti, majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmito podmienkami:

1.1 Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkové.

1.2 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte.

Naša adresa:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Poľsko
e-mail: info@e-altamira.sk

Prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) nás informujte o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

1.3 Na dodržanie lehoty na odvolanie stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odvolanie zašlete pred uplynutím lehoty na odvolanie.

2. Dôsledky odvolania

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy.

2.2 Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude účtovaný poplatok za toto vrátenie.

2.3 Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

6.2.4 Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy.

2.5 Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

2.6 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na otestovanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru, pričom nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy o vrátení alebo odovzdaní tovaru.

3. Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy:

3.1 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre ktorého výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa. 

4. Ukončenie stornovacích podmienok

Všeobecné poznámky:

a) Vyvarujte sa poškodenia alebo znečistenia tovaru. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.

b) Ak je to možné, nevracajte nám tovar na prepravu tovaru.

c) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body A-B nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vzor stornovacieho formulára (e-mail: info@e-altamira.sk)

Pre:
_

Adresa skladu na vrátenie tovaru:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Poľsko

Ja/my* týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzatvorenej medzi mnou/námi* na nákup nasledujúceho tovaru:

Objednané dňa / Prijaté dňa* ____________
Meno, krstné meno:
Ulica:
PSČ, mesto:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

hore
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl