Všeobecné Obchodné Podmienky

Altamira Sp. z o. o., NIP: PL7282805869.

Obsah

1. Všeobecné

1.1 Všetky služby, ktoré spoločnosť Altamira poskytuje zákazníkovi, sa poskytujú výlučne na základe týchto všeobecných podmienok. Rozporuplné nákupné podmienky komerčných zákazníkov si pre svoju platnosť vyžadujú výslovné písomné potvrdenie zo strany používateľa.

1.2 Spotrebitelia v zmysle týchto podmienok sú fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvy so spoločnosťou Altamira na účel, ktorý nemožno priradiť k ich obchodnej alebo profesionálnej činnosti.

1.3. Podnikateľmi v zmysle obchodných podmienok sú fyzické alebo právnické osoby alebo spoločnosti s právnou subjektivitou, ktoré v čase uzavretia zmluvy so spoločnosťou Altamira konajú v rámci výkonu svojej obchodnej alebo nezávislej profesionálnej činnosti.

1.4 Zákazníkmi v zmysle týchto Obchodných podmienok sú spotrebitelia aj podnikatelia.

2. Uzavretie zmluvy

2.1 Prezentácia produktov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg spojený s výzvou zákazníkovi na predloženie ponuky používateľovi.

2.2 Po nájdení požadovaného produktu ho môžete nezáväzne vložiť do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne prezrieť kliknutím na tlačidlo "NÁKUPNÝ KOŠÍK". Výrobky môžete z nákupného košíka kedykoľvek odstrániť kliknutím na tlačidlo "X" za výrobkom. Ak si chcete kúpiť výrobky v nákupnom košíku, kliknite na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Následne budete vyzvaní na zadanie osobných údajov, výber spôsobu platby a potvrdenie, že ste si prečítali informácie pre zákazníka.

2.3 Kliknutím na tlačidlo "ZOBRAZIŤ" zadávate záväznú objednávku na tovar obsiahnutý v nákupnom košíku. Pred odoslaním objednávky máte možnosť identifikovať prípadné chyby pri zadávaní. Zadané údaje v procese objednávky môžete samozrejme kedykoľvek opraviť a/alebo zmeniť kliknutím na tlačidlo "Späť" vo vašom prehliadači. Potvrdenie prijatia objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a ešte neznamená prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme prijať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru do piatich dní. Záväznú zmluvu však možno uzavrieť aj pred touto lehotou, ak si zákazník zvolí okamžitý spôsob platby a platbu vykoná pri odoslaní objednávky. V tomto prípade je zmluva uzavretá v okamihu, keď zákazník iniciuje platbu a príslušná platobná služba potvrdí vykonanie platobného príkazu. Zákazník už nie je viazaný svojou objednávkou, ak do 5 dní od odoslania objednávky nedostal od používateľa vyhlásenie o prijatí objednávky vo forme potvrdenia objednávky alebo doručenia tovaru.

3. Ceny a doprava

3.1 Všetky uvedené ceny sú vrátane aktuálne platnej zákonnej DPH, bez nákladov na balenie a dopravu v čase objednávky.

3.2 Náklady na balenie a prepravu (prepravné náklady) pri dodávke v rámci Slovenská sa účtujú osobitne. Výška nákladov na balenie a dopravu je zhrnutá v tabuľke Náklady na dopravu.

3.3 Je potrebné uviesť telefónne číslo, pretože dopravca si so zákazníkom pred doručením dohodne presný termín.

3.4 Vaša objednávka bude doručená na určené miesto, ale upozorňujeme, že vykladanie nie je zahrnuté. Uistite sa, že na mieste doručenia sú osoby, ktoré sú pripravené manipulovať s ťažkými a dlhými predmetmi v deň doručenia. Ak sa vám nepodarí tovar vyložiť, môže byť potrebné opätovné doručenie tovaru na vaše náklady.

4. Platba

Všetky informácie o rôznych spôsoboch platby a možných poplatkoch nájdete v časti "Spôsoby platby".

5. Záruka

5.1 Nároky zo záruky sa riadia zákonnými ustanoveniami. Zákonná záručná lehota je v súčasnosti dva roky.

5.2 Ak je zákazník podnikateľom a objednaná služba sa poskytuje pre jeho obchodný podnik, jeho nároky z vád sa premlčujú jeden rok od prevzatia tovaru.

5.3 Podnikatelia sú povinní skontrolovať výrobky, ktoré sme im odovzdali, či nemajú zjavné chyby, ktoré by boli ľahko viditeľné pre priemerného zákazníka.

5.3.1 Podnikatelia nás musia bezodkladne, najneskôr do jedného týždňa od prevzatia tovaru, písomne informovať o všetkých zjavných vadách, ktoré sú pre priemerného zákazníka ľahko viditeľné, a oznámiť nám tieto vady.

5.3.2 Podnikatelia nás musia písomne informovať o všetkých vadách, ktoré sa prejavili až neskôr, a oznámiť ich bezodkladne, najneskôr do jedného týždňa od ich konečného zistenia.

5.3.3 Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce včasné odoslanie oznámenia o závade. V prípade porušenia tejto povinnosti preskúmať a oznámiť vady sa príslušný výrobok považuje za schválený vzhľadom na danú vadu. To neplatí v prípade podvodného zatajenia predmetnej chyby.

5.4 Škody spôsobené nesprávnymi alebo nezmluvnými opatreniami zákazníka počas inštalácie, pripojenia, prevádzky alebo skladovania neoprávňujú na uplatnenie nároku voči spoločnosti Altamira. Nevhodnosť a nesúlad so zmluvou sa určujú najmä podľa špecifikácií výrobcu.

6. Právo na odstúpenie

6.1 Ak ste podnikateľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebitelia, t. j. fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej zárobkovej činnosti, majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy v súlade s týmito podmienkami:

6.1.1 Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nie sú prevažne obchodné ani samostatne zárobkové.

6.1.2 Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte.

Prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) nás informujte o svojom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný.

Naša adresa:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Poľsko
e-mail: info@e-altamira.sk

6.1.3 Na dodržanie lehoty na odvolanie stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odvolanie zašlete pred uplynutím lehoty na odvolanie.

6.2 Dôsledky odvolania

6.2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia ako najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame), a to bezodkladne, najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy.

6.2.2 Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám nebude účtovaný poplatok za toto vrátenie.

6.2.3 Môžeme odmietnuť vrátenie platby, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

6.2.4 Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy.

6.2.5 Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

6.2.6 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na otestovanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru, pričom nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy o vrátení alebo odovzdaní tovaru.

6.3 Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy:

6.3.1 Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodaní tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pre ktorého výrobu je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa. 

6.4 Ukončenie stornovacích podmienok

Všeobecné poznámky:

a) Vyvarujte sa poškodenia alebo znečistenia tovaru. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.

b) Ak je to možné, nevracajte nám tovar na prepravu tovaru.

c) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body A-B nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vzor stornovacieho formulára (e-mail: info@e-altamira.sk)

Pre:
_

Adresa skladu na vrátenie tovaru:

Magazyn Fotowoltaika (Sklad)
ul. Fabryczna 13
41-100 Siemianowice Śląskie, Poľsko

Ja/my* týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzatvorenej medzi mnou/námi* na nákup nasledujúceho tovaru:

Objednané dňa / Prijaté dňa* ____________
Meno, krstné meno:
Ulica:
PSČ, mesto:

_______________, na __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

7. Autorské práva

7.1 Všetky zobrazené logá, obrázky a grafika tretích strán sú majetkom príslušných spoločností a podliehajú autorským právam príslušných poskytovateľov licencií. Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a programové postupy zobrazené na týchto stránkach, ktoré sú naším vlastným vývojom alebo boli nami pripravené, sa nesmú kopírovať ani inak používať bez nášho súhlasu. Všetky práva sú vyhradené.

8. Uplatniteľné právo

8.1 Na uzatváranie a plnenie všetkých zmlúv sa vzťahuje poľské právo. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

9. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

9.1 Odoslaním objednávky akceptujete Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu. Ak by niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.

hore
×

VAT ID not verified in VIES!

Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl