Všeobecné predajné a dodacie podmienky

Obsah

1. Všeobecné

1.1 Všetky služby poskytované spoločnosťou Altamira pre zákazníka sa vykonávajú výlučne na základe týchto všeobecných podmienok. Akékoľvek protichodné nákupné podmienky komerčných zákazníkov si pre svoju platnosť vyžadujú výslovné písomné potvrdenie zo strany používateľa.

1.2. Spotrebiteľmi v zmysle Všeobecných obchodných podmienok sú fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvy so spoločnosťou Altamira na účel, ktorý nemožno priradiť k ich obchodnej alebo profesionálnej činnosti.

1.3. Podnikatelia v zmysle Obchodných podmienok sú fyzické alebo právnické osoby alebo partnerstvá s právnou subjektivitou, ktoré pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou Altamira konajú v rámci svojej obchodnej alebo samostatnej profesionálnej činnosti.

1.4. Zákazníkom v zmysle týchto obchodných podmienok sú spotrebitelia aj podnikatelia.

2. Uzavretie zmluvy

2.1 Prezentácia produktov v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný internetový katalóg spojený s výzvou zákazníkovi na predloženie ponuky používateľovi.

2.2. Po nájdení požadovaného výrobku ho môžete nezáväzne vložiť do nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "PRIDAŤ DO KOŠÍKA". Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne prezrieť kliknutím na tlačidlo "NÁKUPNÝ KOŠÍK". Výrobky môžete kedykoľvek odstrániť z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo "X" za výrobkom. Ak si chcete kúpiť výrobky v nákupnom košíku, kliknite na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Následne budete vyzvaní na zadanie osobných údajov, výber spôsobu platby a potvrdenie, že ste si prečítali informácie pre zákazníka.

2.3. Kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ" uskutočníte záväznú objednávku tovaru obsiahnutého v nákupnom košíku. Pred odoslaním objednávky máte možnosť identifikovať prípadné chyby pri zadávaní. Samozrejme, že svoje vstupy v procese objednávania môžete kedykoľvek opraviť a/alebo zmeniť kliknutím na tlačidlo "BACK" (Späť) vo vašom prehliadači. Potvrdenie prijatia objednávky nasleduje bezprostredne po odoslaní objednávky a ešte neznamená prijatie zmluvy. Vašu objednávku môžeme prijať zaslaním potvrdenia objednávky e-mailom alebo doručením tovaru do piatich dní. Záväzná zmluva však môže byť uzavretá aj skôr, ak si zákazník zvolí okamžitý spôsob platby a platbu vykoná pri odoslaní objednávky. V tomto prípade je zmluva uzavretá v okamihu, keď zákazník spustí platbu a príslušná platobná služba mu potvrdí vykonanie platobného príkazu. Zákazník už nie je viazaný svojou objednávkou, ak do 5 dní od odoslania objednávky nedostal od používateľa vyhlásenie o prijatí objednávky vo forme potvrdenia objednávky alebo doručenia tovaru.

3. Ceny a doprava

3.1 Všetky uvedené ceny zahŕňajú aktuálne platnú zákonnú daň z predaja bez nákladov na balenie a dopravu v čase objednávky.

3.2 Za balné a poštovné (náklady na dopravu) pri dodávke v rámci Slovenska sa náklady kalkulujú osobitne. Výška nákladov na balenie a dopravu je zhrnutá v tabuľke Náklady na dopravu.

3.3. Je potrebné uviesť telefónne číslo, pretože dopravca si so zákazníkom pred doručením dohodne presný termín.

4. Platba

Všetky informácie o rôznych spôsoboch platby a možných poplatkoch nájdete v časti "Spôsoby platby".

5. Záruka

5.1 Nároky zo záruky sa riadia zákonnými ustanoveniami. Zákonná záručná doba je v súčasnosti dva roky.

5.2 Ak je zákazník podnikateľom a objednaná služba je určená pre jeho podnik, jeho nároky z vád sa premlčujú po uplynutí jedného roka od prevzatia tovaru.

5.3. Podnikatelia sú povinní skontrolovať nami poskytnuté výrobky na zjavné vady, ktoré sú pre bežného zákazníka ľahko viditeľné.

5.3.1 Zjavné vady, ktoré sú pre priemerného zákazníka ľahko viditeľné, nám musia podnikatelia bezodkladne, najneskôr do jedného týždňa od prevzatia tovaru, písomne oznámiť a upozorniť nás na tieto vady.

5.3.2 Podnikatelia nás musia bezodkladne, najneskôr do jedného týždňa od konečného zistenia, písomne informovať o všetkých vadách, ktoré sa stanú zjavnými až neskôr, a oznámiť nám tieto vady.

5.3.3 Včasné odoslanie oznámenia o závade je rozhodujúce pre dodržanie lehoty. V prípade porušenia tejto povinnosti skontrolovať a oznámiť vady sa príslušný výrobok považuje za schválený vzhľadom na danú vadu. To neplatí v prípade podvodného zatajenia predmetnej chyby.

5.4. Škody spôsobené nesprávnymi alebo nezmluvnými opatreniami, ktoré zákazník vykonal počas inštalácie, pripojenia, prevádzky alebo skladovania, nie sú dôvodom na uplatnenie nároku voči spoločnosti Altamira. Nesprávnosť a nesúlad so zmluvou sa určuje najmä podľa špecifikácií výrobcu.

6. Právo na odstúpenie

6.1 Ak ste podnikateľ, nemáte právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebitelia, t. j. fyzické osoby, ktoré uzatvárajú právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani k ich podnikateľskej, ani k ich samostatnej zárobkovej činnosti, majú zákonné právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich podmienok:
Politika odstúpenia od zmluvy

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani jej obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti.

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala tovar. Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaslať

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Łódź Poľsko
Email: info@e-altamira.sk

prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Dôsledky odvolania

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak, v žiadnom prípade vám nebudú účtované žiadne poplatky z dôvodu tohto vrátenia. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr. Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru znášate vy. Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na otestovanie stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný a pri ktorého výrobe je rozhodujúci individuálny výber alebo určenie spotrebiteľom, alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa.

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv na dodanie zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak bola jeho pečať po dodaní odstránená.

Právo na odstúpenie od zmluvy predčasne zaniká v prípade zmlúv o dodaní zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačového softvéru v zapečatenom obale, ak bola pečať po dodaní odstránená.

- Ukončenie podmienok odstúpenia od zmluvy -
Všeobecné poznámky
1) Prosíme, aby ste zabránili poškodeniu a znečisteniu tovaru. Ak je to možné, vráťte nám tovar v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už pôvodný obal nemáte, zabezpečte, prosím, vhodným obalom primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.

2) Ak je to možné, nevracajte nám tovar na dobierku.

3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body 1-2 nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy
( Ak chcete odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite tento formulár. Upozorňujeme, že tento formulár nie je potrebný na účinné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy. )
Na adresu:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Łódź Poľsko
Email: info@e-altamira.sk

Ja/my* týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi* na nákup nasledujúceho tovaru:

Objednané dňa / Prijaté dňa* ____________
Priezvisko, meno:
Ulica:
Poštové smerovacie číslo, mesto:

_______________, __________


_____________________________
Podpis

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

7. Autorské práva

7.1 Všetky zobrazené logá, obrázky a grafika tretích strán sú majetkom príslušných spoločností a podliehajú autorským právam príslušných poskytovateľov licencií. Všetky fotografie, logá, texty, správy, skripty a programové postupy zobrazené na týchto stránkach, ktoré sú naším vlastným vývojom alebo boli nami pripravené, sa nesmú kopírovať ani inak používať bez nášho súhlasu. Všetky práva sú vyhradené.

8. Uplatniteľné právo

8.1 Na uzatváranie a plnenie všetkých zmlúv sa vzťahuje poľské právo. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

9. Platnosť všeobecných obchodných podmienok

9.1 Objednávkou sa akceptujú všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu. Ak by niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok bolo z akéhokoľvek dôvodu neplatné, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá.

hore
Obchod je v režime zobrazenia
Zobraziť úplnú verziu stránky
Sklep internetowy od home.pl